Rejestracja spółki handlowej jest procesem trudnym, skomplikowanym i wymaga od zainteresowanego ogromnej wiedzy na temat aspektów prawnych. W zależności od rodzaju spółki proces rejestracji może być odmienny, dlatego konieczne jest zachowanie należytej ostrożności i uwagi. Wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z pomocy radcy prawnego, który jest w stanie kompleksowo wspomóc proces rejestracyjny. Jak zakładana jest spółka handlowa? Kiedy pomoc radcy może okazać się niezastąpiona?

Zawarcie umowy lub statutu spółki

Chcąc założyć spółkę w pierwszej kolejności należy sporządzić umowę w formie pisemnej. Proces ten powinien być przeprowadzany wspólnie ze wszystkimi wspólnikami. Etap ten jest kluczowy ze tego względu, że jego niedopełnienie będzie wiązało się z możliwością podważenie zapisów oraz w efekcie czego brakiem możliwości rejestracji spółki – twierdzi Agata Kościuk, radca prawny.

Warto dopilnować również wszelkich czynności związanych z jej modyfikacjami. Nieścisłości oraz błędy jakie pojawią się w umowie będą skutkowały wydłużeniem się procesów rejestracyjnych nawet do kilku tygodni.

radca prawny dla firm

Podstawowymi elementami jakie muszą znaleźć się w umowie to przede wszystkim:

  • imiona i nazwiska wspólników,
  • nazwa spółki,
  • forma prowadzonej działalności,
  • adres siedziby oraz przedmiot działalności określony na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Decydując się na tworzenie umowy należy mieć zaplanowany już całą organizację spółki. Aby właściwie dobrać jej formę, oraz dopilnować szczegółów warto jest skorzystać w tym momencie z pomocy radcy prawnego do obsługi przedsiębiorców. Jego kompleksowe usługi będą w stanie wesprzeć każdego wkraczającego w świat biznesu przedsiębiorcę, a także doświadczone osoby, które potrzebują jednorazowej pomocy. Warto również wiedzieć, że w przypadku spółek jawnej i partnerskiej umowę mogą sporządzić sami wspólnicy. Jeśli zakładana jest spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna, umowa musi zostać sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wybór organów spółki

W zależności od rodzaju zakładanej spółki obligatoryjne jest powołanie osób w skład jej organów (zarządu, rady nadzorczej bądź komisji rewizyjnej). Niekiedy organy te są fakultatywne albo nawet nie istnieje możliwość ich powołania. Koniecznie należy kwestię tę odnieść do rodzaju działalności jaką planujemy założyć.

Zarząd jest organem, który zajmuje się najważniejszymi sprawami spółki oraz reprezentuje ją, czyli składa oświadczenia woli z takim skutkiem, jakby uczyniła to spółka. Zarząd może składać się z jednego albo większej liczby członków.

Rada nadzorcza jest natomiast organem osoby prawnej, który jest wybierany podczas zgromadzenia walnego. Głównym zadaniem rady nadzorczej jest posiadanie stałego nadzoru nad działalnością, a sam tryb powoływania rady nadzorczej jest ustalany na podstawie statusu danej organizacji.

Komisja rewizyjna jest natomiast organem kontrolnym, który funkcjonować może samodzielnie lub obok rady nadzorczej. Komisja ta zajmuje się nadzorem przede wszystkim po zakończeniu roku obrachunkowego, weryfikuje bilans czy podział zysku.

radca prawny dla przedsiębiorstw

Zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Następnym etapem, który jest niezbędny w celu założenia spółki jest wniesienie odpowiednich formularzy do rejestru. Każda zakładana spółka handlowa wymaga zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W tym celu wykorzystuje się urzędowe formularze które można bezpłatnie uzyskać w sądach rejestrowych, a także na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Warto wiedzieć, że oprócz formularzu konieczne jest złożenie kilku dodatkowych i niezbędnych dokumentów takich jak umowa lub statut spółki, dokument, w którym zostały określone osoby wchodzące w skład organów spółki, listę wspólników, wzory podpisów osób wchodzących w skład zarządu spółki kapitałowej lub prokurentów spółki, a także oświadczenie członków zarządu spółki kapitałowej odnośnie wniesienia wkładu na pokrycie kapitału. Dodatkowo należy złożyć formularz NIP-1 wraz z załącznikami, formularz RG-1, formularz ZUS-ZPA.

Warto wiedzieć, że składając wniosek o rejestrację spółki w KRS konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej oraz opłacie za zgłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W związku z tym należy również do wymienionych dokumentów dołączyć dowód dokonania wpłat. Ponadto koniecznie należy również złożyć wniosek o rejestrację spółki, jako podatnika podatku od towarów i usług. Etapy te wymagają bardzo dobrej organizacji pod wieloma względami. Wielu przedsiębiorców korzysta wówczas z pomocy radcy prawnego, który specjalizuje się w prawie korporacyjnym, gospodarczym i handlowym. Dzięki jego pomocy zgromadzenie niezbędnych dokumentów, a także ich uzupełnienie nie będzie obarczone ryzykiem pomyłki.

Źródło: http://agatakosciuk.pl