Prawo pracy powstało w celu chronienia interesów przedsiębiorców oraz pracowników. Z tego powodu między innymi obydwie strony zobowiązane są do przestrzegania okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Jednak istnieją przypadki, gdy ten zapis może zostać unieważniony, a umowa może zostać rozwiązana z dnia na dzień. Kiedy może dojść do takiej sytuacji i co może być jej przyczyną? Czy tylko pracodawca może zwolnić pracownika z dnia na dzień, czy pracownik też ma prawo w konkretnych sytuacjach do takiego działania? Dowiedz się więcej na ten temat i zadbaj odpowiednio o swoją stabilną sytuację zawodową już teraz.

Odejście lub zwolnienie z pracy z dnia na dzień – kiedy jest możliwe?

Rozwiązanie stosunku pracy jest możliwe zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy. Ten drugi może podjąć decyzję o natychmiastowym zwolnieniu podwładnego na przykład w sytuacji, gdy zaniedba on w sposób rażący swoje codzienne obowiązki i tym samym narazi firmę na poważne straty lub zagrożenia wszelkiego rodzaju. Powodem zwolnienia z dnia na dzień może być również wykonywanie działań szkodliwych dla firmy lub rażące naruszenie zapisów w umowie, na przykład dotyczących zakazu podejmowania konkurencyjnej działalności czy dochowania tajemnicy zawodowej. Należy jednak pamiętać, że tego typu działania muszą zostać odpowiednio udokumentowane i przedstawione pracownikowi w celu weryfikacji. Jeśli się on nie zgodzi i uzna oskarżenia za nieprawdziwe, to może udać się z decyzją pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę natychmiast do sądu pracy w celu dochodzenia swoich praw.

wypowiedzenie umowy

Asysta – usługi kadrowo-płacowych dopasowane do Twojej firmy!

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę z dnia na dzień w sytuacji, gdy to pracodawca w znaczącym stopniu naruszy swoje obowiązki wobec niego. Do takiej sytuacji może dojść na przykład w przypadku zalegania z wypłatą, niezapewnienia odpowiednich narzędzi do pracy, co uniemożliwiłoby wykonywanie obowiązków, a także w przypadku mobbingu, nieetycznego zachowania innej natury lub w przypadku, gdyby doszło do dyskryminacji pracownika na jakimkolwiek tle. Pracownikowi w takiej sytuacji przysługuje odszkodowanie za okres wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę z dnia na dzień na wniosek pracownika jest możliwe również w przypadku, gdy lekarz medycyny pracy wydał oświadczenie, że jest on niezdolny do wykonywania czynności zawodowych na danym stanowisku. Po wydaniu takiej decyzji pracodawca ma określony czas na zmianę stanowiska pracownika. Jeśli tego nie zrobi, to może on złożyć wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie umowy o pracę z dnia na dzień jest możliwe również bez rażących zaniedbań czy innych problemów, jeśli zostanie dokonane za porozumieniem stron.

Warto dopilnować wszystkich formalności, aby uniknąć problemów

W przypadku chęci natychmiastowego odejścia z pracy należy dopilnować wszelkich formalności. Po pierwsze wypowiedzenie, bez względu na to, która ze stron z nim występuje, musi zostać przedstawione w formie pisemnej. Taki dokument powinien zawierać informacje o stronach, czyli dane pracownika oraz firmy, datę złożenia wniosku oraz podpisy obydwóch stron. Wniosek o rozwiązanie umowy o pracę powinien również zawierać powód, dla którego miałaby ona zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym.  Bez pisemnego wniosku w dwóch kopiach, podpisanego przez obie strony, wypowiedzenie może zostać unieważnione, co może przysporzyć stronie składającej sporo problemów. Dlatego też warto dopilnować w tej kwestii wszelkich formalności i w razie braku odpowiedniej osoby w firmie, nawiązać z kontakt z firmą specjalizującą się w outsourcingu usług kadrowo-płacowych.