Inspekcja Transportu Drogowego została stworzona w celu kontrolowania przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego oraz przewozu osób i rzeczy.

Według obowiązującego prawa inspektorzy uprawnienie są do przeprowadzania kontroli zarówno kierowców podczas wykonywanej przez nich pracy, jak i kompleksowej kontroli w siedzibie firmy transportowej. Wszystko po to, aby sprawdzić, czy dana firma działa zgodnie z prawem i czy kierowcy stosują się do aktualnych przepisów.

Na czym polega kontrola Inspekcji Transportu Drogowego?

Kontrola Inspekcji Transportu Drogowego może dotyczyć kierowcy lub też całej firmy transportowej. W przypadku gdy kontrolowany jest kierowca, inspektor przeprowadzający kontrolę sprawdza m.in. stan techniczny pojazdu, wagę przewożonego ładunku, uprawnienia kierowcy do prowadzenia samochodu oraz to czy kierowca przestrzega przepisów dotyczących czasu pracy, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku.

W sytuacji, gdy kontrola przeprowadzana jest w siedzibie firmy, cały proces trwa zdecydowanie dłużej i jest znacznie bardziej skomplikowany. Właściciel firmy zawsze jest powiadamiany z wyprzedzeniem o planowanej kontroli.

Kontrola zaczyna się zazwyczaj w terminie od 7 do 30 dni od momentu dostarczenia zawiadomienia. W treści tego zawiadomienia powinno być zawarte to jaki okres zostanie objęty kontrolą oraz jakie dokumenty będą niezbędne do jej przeprowadzenia. Kontrola ITD może trwać od 12 do nawet 48 dni. Podczas jej trwania wymagana jest obecność właściciela danej firmy lub też osoby uprawnionej do jego reprezentowania.

Inspektor przeprowadzający kontrolę w siedzibie firmy skupia swoją uwagę na dokumentach dostarczonych mu przez przedsiębiorcę. Kontroli podlegają m.in.

  • wykresówki, 
  • dane cyfrowe z tachografów i karty kierowców,
  • ich uprawnienia do kierowania pojazdami,
  • orzeczenia lekarskie i psychologiczne, 
  • kwalifikacje zawodowe,
  • umowy o pracę,
  • zaświadczenia o spełnianiu wymogów Ustawy o transporcie drogowym.

Podczas kontroli bardzo często sprawdzane są także wykazy użytkowanych w firmie samochodów, ich ubezpieczenie itd. W przypadku gdy inspektor wykryje jakieś nieprawidłowości lub braki w dokumentach, może wystawić mandat, którego wysokość reguluje taryfikator.

W jakich sytuacjach może być przeprowadzona kontrola ITD?

Kontrola Inspekcji Transportu Drogowego może zostać przeprowadzona w kilku sytuacjach. Pierwszą z nich jest po prostu rutynowe działanie realizowane przez ITD. Nie jest to rzadkie zjawisko, dlatego w momencie otrzymania powiadomienia o kontroli, nie należy wykluczać, że jest to po prostu przypadek.

Kolejną przyczyną inspekcji w przedsiębiorstwie może być kontrola kierowcy przeprowadzona na drodze. Gdy inspektor odkryje, że kierowca naruszył w jakiś sposób obowiązujące go przepisy, np. nie przestrzegając czasu pracy lub nie posiadając ważnych uprawnień, to można mieć pewność, że w niedługim czasie właściciel firmy transportowej, dla której pracuje dany kierowca, otrzyma powiadomienie o planowanej kontroli.

Zgłoszenia może dokonać także inna instytucja np. Urząd Skarbowy czy Państwowa Inspekcja Pracy, w sytuacji, gdy podczas przeprowadzania kontroli odkryją oni uchybienia, które nie leżą w ich kompetencji, a należą do uprawnień ITD. Przyczyną wszczęcia kontroli ITD może być także donos, którego autorem jest najczęściej konkurencyjna firma, były pracownik lub też klient korzystający z usług firmy transportowej.

itd

Jak przygotować się do kontroli ITD?

Kontrola ITD zawsze poprzedzona jest zawiadomieniem, które dociera w ręce przedsiębiorcy przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem kontroli. Dzięki temu właściciel firmy transportowej ma czas na to, aby odpowiednio się do niej przygotować. Podstawą jest dysponowanie kompletem dokumentów, których lista dostarczona jest zawsze razem z powiadomieniem. Oprócz tego można zdecydować, czy chcemy, aby kontrola odbywała się w siedzibie naszej firmy czy też nie.

Wybierając drugą opcję, musimy w wyznaczonym terminie dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty do organu przeprowadzającego kontrolę. Właściciel firmy powinien także zadbać o to, aby być obecnym podczas kontroli ITD, ponieważ jest to warunek konieczny. W innym przypadku musi on wyznaczyć osobę uprawnioną, która będzie reprezentowała go w tym czasie.

W zawiadomieniu zawarty jest także numer kontaktowy do inspektora, dlatego jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości to nie należy obawiać się kontaktu i warto z tej opcji skorzystać.