Istnieje zespół podmiotów zwolnionych z opłacania podatku od osób prawnych. W ich skład wchodzą:

 • podmioty budżetowe i fundusze celowe zwołane na mocy oddzielnych norm przepisów,
 • Skarb Państwa,
 • Narodowy Bank Polski,
 • firmy międzynarodowe i osobniki gospodarcze, wykreowane przez organ administracji państwowej razem z innymi krajami,
 • gminy w obszarze dochodów własnych,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • kapitały emerytalne i inwestycyjne,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • wojewódzki budżet ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • instytucje sakralne.

Powinność uiszczania podatku CIT może być typu nieograniczonego lub ograniczonego. Podatnicy, których miejsce / zarząd jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlega powinności podatkowej od ogółu swoich przychodów. Miejsce otrzymywania dochodów jest nieistotne i w tym przypadku mamy styczność z nieograniczoną powinnością podatkową. Jeśli natomiast rezydencja lub zarząd podatnika nie jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wtedy podlega on powinności opłaty podatków tylko od przychodów otrzymanych w Polsce, i tym samym jego powinność podatkowa jest typu ograniczonego.

Podatki dla firm

Chcesz rozliczyć swoją firmę kompleksową? Poznaj detale na temat rozliczeń CIT. Przejdź do strony naszego partnera > CIT Meritum

Zazwyczaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym od jednostek prawnych poddaje się przychód przez nie wypracowany. Jednakże w poszczególnych przypadkach powinność podatkowa może zawierać dochód. Dotyczy to poszczególnych gatunków dochodów osiąganych na obszarze Polski, przez podatników, którzy swoją miejscówkę umiejscowili poza obszarem kraju, i są to przychody  na podstawie praw autorskich czy dywidend. W sytuacji, gdy podmioty krajowe są to wpływy z dywidend i udziałów w zyskach jednostki prawnej. Dysproporcja między dochodem a przychodem polega na tym, że dochód jest nadwyżką zsumowania przychodów od wydatków ich otrzymania, osiągniętą w konkretnym roku podatkowym. Przychodem natomiast opisuje się każdą otrzymaną przez jednostkę prawną wpływy, wartości pieniężne, powinności i tym podobne.

Wielkość podatku od jednostek prawnych  obecną chwilę wynosi 19%.

Rozliczenie podatku ma miejsce po skończeniu roku podatkowego i jest robione poprzez złożenie we odpowiednim urzędzie skarbowym początkowego zeznania podatkowego. Data do złożenia dokumentu mija równo z końcem marca. W tym okresie trzeba również opłacić podatek lub saldo między podatkiem a wielkością wpłaconych zaliczek.

Zeznanie końcowe, które określa wielkość przychodu podatnik ma obowiązek złożyć w terminie dziesięciu dni, które są liczone od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania, jednakże nie w późniejszym terminie niż przed upływem dziewięciu miesięcy od ukończenia roku podatkowego. Do zeznania podatkowego trzeba dołożyć roczne saldo finansowe i rachunek wyników, a czasami także ocenę i zdanie audytora razem z odpisem uchwały zgromadzenia decydującego.